Council Meeting Agenda

 9 ta` Settembru, 2014

 

Sinjuri,

 

Nixtieq ninfurmakom ili Laqgha Nurmu 37(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser tinzamm nhar il-Gimgha 12 ta` Settembru, 2014 fil-11.00am, fl-Ufficcju Ammnistrattiv tal-Kunsill fil-Berga ta` Franza.

 

Agenda

1.Approvazzjoni ghall-ingagg ta` skrivan/a fuq bazi part time mal-Kunsill Lokali Birgu.

 

Inselli ghalik,

 

Fiona Said

Segretarju Ezekuttiv

 


16 ta’ Mejju 2014

Sinjuri,

Nixtieq ninfurmakom illi il-Laqgħa Numru 32(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser tinzamm nhar it-Tlieta, 20 ta’ Mejju, 2014 fil-hamsa ta’ wara nofsinhar (5.00pm) fl-Ufficcju Amministrattiv tal-Kunsill fil-Berāa ta’ Franza.

Agenda

1. Approvazzjoni tal-membri tal-Bord tal-Ghazla ghall-ingagg ta’ skrivan/a (skala 15) fuq bazi full-time.

 

Inselli għalik

 

Fiona Said

Segretarju Ezekuttiv 


14 ta’ Marzu, 2014

Sinjuri,

Nixtieq ninfurmakom li laqgha numru 30(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser issir nhar il-Hamis 20 ta’ Marzu, 2014 fl-erbgha u nofs ta’ wara nofsinhar (4.30pm) flUfficcju Aministrattiv tal-Kunsill fil-Berga ta` Franza.

Agenda

1. Qari u Approvazzjoni tal-Minuti

2. Korrispondenza

3. Performance Bonus ghas-sena 2013 tas-Segretarju Ezekuttiv u Deputat Segretarju Ezekuttiv

4. Sejha ghal post ta` Skrivan/a Skala 15 fuq bazi full-time

5. Sejha ghal post ta` Ufficjal Ezekuttiv Skala 13 fuq bazi full-time

25 ta’ Jannar, 2014

Sinjuri,

Nixtieq ninfurmakom li l-kontinwazzjoni tal-laqgha numru 29 tal-Kunsill Lokali talBirgu ser isir nhar il-Hamis 27 ta’ Frar, 2014 fi tlieta u nofs ta` wara nofsinhar (3.30pm) fl-Ufficcju Amministrattiv tal-Kunsill fil-Berga ta` Franza.

 

Agenda

 

1. Item mal-kontinwazzjoni tal-Agenda tal-Laqgha Numru 29 tal-Kunsill – Decizjoni dwar l-ghazla ta` persuna ghal post vakant ta` Segretarju Ezekuttiv mal-Kunsill Lokali tal-Birgu.

 

Lara Mascena

Deputat Segretarju Ezekuttiv  


19 ta’ Jannar, 2014

Sinjuri,

Nixtieq ninfurmakom li l-laqgha numru 29(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar it-Tnejn 24 ta’ Frar, 2014 fil-hamsa u nofs ta` filghaxija (5.30pm) fl-Ufficcju Amministrattiv tal-Kunsill fil-Berga ta` Franza.

Agenda

1.Qari u Approvazjoni tal-Minuti

2.Korrispondenza

3.Progett ta` Open Air Gym

4.Kunsill Lokali taz-Zghazagh

5.Approvazzjoni tal-Bord tal-Intervisti ta’ Segretarju Ezekuttiv

6.Taghrif dwar l-Berga ta` Sahha

7.Birgufest 2014

 

Lara Mascena

 17 ta` Dicmebru, 2013

 

Ghaziz Sindku, Kunsilliera,

 

Nixtieq ninfurmakom ili laqgha numru 27(06) ser issir nahr il-Hamis 19 ta` Duicmebru, 2013 fl-4.30pm fil-Berga ta` Franza.

 

Agenda

 

1. Decizjoni dwar l-ghazla tal-impjieg ta` Segretarju Ezekuttiv

 

2.Decizjoni dwar l-ghazla tal-impjieg ta` Skrivan/a Sakla 15

 

Inselli ghalik,

 

Isabella Testaferrata DeNoto

Deputat Segretarju Ezekuttiv

 

 


 10 ta’ Gunju, 2013

Sindku, Viċi Sindku, Kunsilliera Sinjuri,

Nixtieq ninfurmakhom li l-laqgħa numru 17(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar itTlieta 11 ta’ Gunju, 2013 fis-sebgha ta’ filghaxija (7:00pm), fil-Berġa ta’ Franza

Aġenda

1. BirguFest 2013

2. Affarijiet Ohra

 

Christine Bonello

Segretarja Eżekuttiva


 26 ta’ April, 2013

Sindku, Viċi Sindku, Kunsilliera Sinjuri,

Nixtieq ninfurmakhom li l-laqgħa numru 16(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar it-Tlieta 30 t’April, 2013 fil-hamsa u nofs ta’ wara nofsinhar (17:30pm), fil-Berġa ta’ Franza

Aġenda

1. Qari u Approvazzjoni tal-Minuti

2. Korrispondenza

3. Jum il-Birgu 2013

4. BirguFest 2013

5. Il-parkegg f’Misrah ir-Rebha

6. Taghrif dwar il-progett “Oralities”

7. Approvazzjoni tal-Audited Financial Statements

15 ta’ Marzu, 2013

Sindku, Viċi Sindku, Kunsilliera Sinjuri,

Nixtieq ninfurmakhom li l-laqgħa numru 15(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar it-Tnejn 18 ta’ Marzu, 2013, fis-saghtejn ta’ wara nofsinhar (14:00pm), filBerġa ta’ Franza

Aġenda

1. Qari u Approvazzjoni tal-Minuti

2. Korrispondenza

3. Il-progett tal-Gnien Fuq tal-Hawli

4. Is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Kunsil Lokali tal-Birgu

5. Installazzjoni tas-sistema WI-FI f’Misrah ir-Rebha

6. Il-progett ta’ Triq San Lawrenz

13 ta’ Frar, 2013

Sindku,Viċi Sindku, Kunsilliera Sinjuri,

Nixtieq ninfurmakhom li l-laqgħa numru 14(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar it-Tnejn 18 ta’ Frar, 2013, fis-saghtejn ta’ wara nofsinhar (14:00pm), fil-Berġa ta’ Franza

Aġenda

1. Qari u Approvazzjoni tal-Minuti

2. Korrispondenza

3. Approvazzjoni tal-Financial Statements ghas-sena finanzjarja 2012

4. Rapport dwar il-vizita taz-zghazagh gewwa l-Polonja bhala partecipazzjoni fil-Progett “Tastes of Europe”

5. Taghrif dwar il-Progett Fuq tal-Hawli

Syndicate content