Rottot Godda fis-Servizz ta` Trasport Pubbliku

 Avviz Importanti lir-Residenti Kollha tal-Birgu

 
Il-Kunsill Lokali tal-Birgu permezz ta` din in-notifika jixtieq jinforma lir-residenti kollha tal-Birgu li l-istess Kunsill ghadu kemm gie infurmat minn Transport Malta li nhar il-Hadd 22 ta` Novembru 2015 il-karrozzi tal-linja bin-numri 4 ser tkun qed tahdem fuq frewkenza ta` tletin minuta (30 minuta) u li ser tkun qeghda tghaddi u ser tkun qeghda servi c-centru tal-Birgu (mill-pjazza).
 
Nixtieq ninfurmak ukoll li din hija l-ewwel fazi ta` tibdil fir-rottot. Tibdil iehor ser ikun qed jigi introdot aktar tard din is-sena.
 
Grazzi tal-attenzjoni.
 
John Boxall
Sindku