Minuti tal-Laqgha Nru 51(06)

 Minuti tal-Laqgha 51 (06)

 
Il-Kunsill Lokali tal-Birgu ltaqa` ghall-Laqgha Numru 51 (06) u l-Ahhar wahda tas-Sitt Kunsill, fl-Ufficini Amministrattivi tal-Kunsill fil-Berga ta` Franza nhar l-24 ta’ April, 2015 fil-hamsa  u kwart ta’ wara nofsinhar (5:15pm)
 
Il-Wiehed u Hamsin (51) Laqgha tas-Sitt Kunsill inzammet b’din l-Agenda :
 
·        Qari u Approvazzjoni tal-Minuti
·        Approvazzjoni tal-Iskeda tal-Pagamenti
Prezenti
Is-Sindku, is-Sur John Boxall
Il-Vici-Sindku, is-Sur Trevor Mizzi,
 Il-Kunsillier, is-Sur Lawrence Attard,
Il-Kunsillier, is-Sur Alan Cassar,
Il-Kunsillier, is-Sur Anton Gellel,  
Is-Segretarju Ezekuttiv, Is-Sinjura Tania Belfiore.
 
Talba
 
Is-Sindku qal it-talba u taha bidu ghall-Laqgha numru 51(06).
 
1.   Qari u Approvazzjoni tal-Minuti
 
1.1  Il-Minuti tat-tnejn u erbghin (42) laqgha tas-Sitt Kunsill gew iccirkolati minn qabel u ghaldaqstant gew unanimament ikkunsidrati bhala moqrija.
 
 
 
2.   Approvazzjoni tal-Iskeda tal-Pagamenti
 
2.1 Is-Sindku, is-Sur John Boxall, ressaq ghall-approvazzjoni tal-Membri tal-Kunsill, l-Iskeda tal-Pagamenti. li tkopri c-cekkijiet bin-numri 2404 - 2448.  Il-Kunsill approva b’mod unanimu l-Iskeda ta’ Pagamenti ddatata 9 t’April, 2015, 24 t’ April, 2015.
 
 
 
Is-Sindku, is-Sur John Boxall, irringrazzja lill-Vici Sindku u lill-bqija tal-Kunsilliera ghal-hidma taghhom matul din il-legislatura.
 
Il-Laqgha giet fi tmiemha fis-sitta ta’ filghaxija (6:00pm).
 
 
 
________________________                      _________________________
Tania Belfiore                                                     John Boxall
Segretarju Ezekuttiv                                          Sindku