Minuti tal-Laqgha Nru 45(06)

 Minuti tal-Laqgha 45 (06)

 
Il-Kunsill Lokali tal-Birgu ltaqa` ghall-Laqgha Numru 45(06) fl-Ufficini Amministrattivi tal-Kunsill fil-Berga ta` Franza nhar id-dsatax (19) ta’ Jannar 2015 fl-erbgha u nofs ta` wara nofsinhar (4.30pm)
 
Il-Hamsa u Erbghin Laqgha tas-Sitt Kunsill inzammet b’din l-Agenda :
 
1. Approvazzjoni ta’  Skrivan/a Skala 15 fuq bazi part-time
2. Hatra tal-Bord tal-Ghazla ghall-intervisti ghall-post vakanti ta’ Segretarju Ezekuttiv
 
 
Prezenti
Is-Sindku, is-Sur John Boxall, Vici-Sindku, is-Sur Trevor Mizzi, Kunsilliera; Is-Sur Lawrence Attard, Sur Anton Gellel u s-Sur Alan Cassar
Is-Segretarju Ezekuttiv; Is-Sinjura Fiona Said
Il-Vici-Sindku s-Sur Trevor Mizzi attenda fl-4.50pm.
 
Talba
 
Il-Laqgha bdiet fl-erbgha u nofs ta` wara nofsinhar. Is-Sindku qal it-talba u taha bidu ghall- Laqgha numru 45(06).
 
Approvazzjoni ta’ Skrivan/a Skala 15 fuq bazi part-time
 
1.1 Is-Sindku s-Sur John Boxall fetah id-diskussjoni dwar din il-materja fejn informa li l-Kunsill li kienu saru l-interviews lill-applikanti kollha li applikaw li huma eligibbli mill-lista li tintaghat mill-ETC.
1.2 Is-Sindku s-Sur John Boxall spjega li saru hmistax il-interview, fejn gew shortlisted erba’ applikanti.
 
1.3 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Bord tal-Ghazla  inghatat f’din l-ordni:
(i)                 Stephanie Sammut  (ID No 57795M)
(ii)               Mireille Tanti (ID No 320592M)
(iii)             Kylie Chetcuti (ID No 448196M)
(iv)              Carl Mifsud (ID No 448196M)
 
1.4 Is-Sindku s-Sur John Boxall ippropona lis-Sinjorina Stephanie Sammut skond ir-rakkomandazzjoni tal-Bord tal-Ghazla sabiex timla l-post vakanti ta’ skrivan skala 15 fuq bazi part-time. Il-Kunsill approva unanimament.
 
F’dan l-istadju tal-Laqgha, attenda il-Vici-Sindku s-Sur Trevor Mizzi (fl-4.50pm)
 
Hatra tal-Bord tal-Ghazla ghall-intervisti ghall-post vakanti ta’ Segretarju Ezekuttiv
 
1.5 Is-Sindku s-Sur John Boxall qal li ghal darba ohra jinsab iddispjacut bil-mod ta’ kif qed jimxi id-Dipartiment fuq l-ingagg ta’ Segretarju Ezekuttiv, fejn minhabba regolamenti kif inhuma is- Segretarja Ezekuttiva prezenti tista titlaq issa li inghatat il-hatra.
 
1.6 Is-Sindku s-Sur John Boxall ippropona li jinhatar il-Bord tal-Ghazla ghall-ingagg ta' Segretarju Ezekuttiv sabiex il-process jinbeda minnufih.
 
1.7 Is-Sindku s-Sur John Boxall ppropona il-persuni t'hawn taht:
        (i) Is-Sur John Boxall - Chairperson
        (ii) Is-Sinjura Fiona Said - Segretarju      
        (iii) Is-Sur Anton Gellel - Membru / Kunsillier
        (iv) Is-Sur Alan Cassar - Membru / Kunsillier
        (v) Is-Sur Carmel Camilleri - Membru
 
1.8 Il-Kunsill qabel unanimament li jinhatar il-Bord hekk kif imsemmi f'2.3
 
1.9 Is-Sindku informa lill-Kunsill li l-ewwel interview ser isir ghada 20 ta' Jannar 2015 fl-4.00pm
 
 
1.10  Is-Sindku s-Sur John Boxall ippropona li ghandha tissejjah laqgha straordinarja, Ghada , 20 ta' Jannar 2015 fil-5.00pm sabiex jitressaq ghall-approvazzjoni tal-Kunsill ir-rapport tal-Bord tal-Ghazla ghall-ingagg ta' Segretarju Ezekuttiv. Il-Kunsill approva.
 
 
 
 
 
Il-Laqgha ntemmet fit-5.15pm
 
 
 
 
 
 
_______________________                                                        ________________________
Fiona Said                                                                                ikkonfermati
Segretarju Ezekuttiv                                                                John Boxall
                                                                                                Sindku