Main Square Bar & Restaurant

Main Square Bar & Restaurant
Misrah ir-Rebha
Birgu