LAQGHA TAL-KUNSILL TAL-AMMINISTRAZZJONI TAL-AVEC GEWWA MELILLA FI SPANJA BEJN L-24 U L-25 TA’ OTTUBRU, 2013

LAQGHA TAL-KUNSILL TAL-AMMINISTRAZZJONI TAL-AVEC GEWWA MELILLA FI SPANJA BEJN L-24 U L-25 TA’ OTTUBRU, 2013
 
Bejn l-24 u l-25 ta’ Ottubru, 2013, l-assocjazzjoni AVEC organizzat laqgħa tal-Kunsill tal-Amministrazzjoni fil-Belt Spanjola ta' Melilla, fin-naha ta’ fuq tal-Marokk. Il-Kunsill Lokali tal-Birgu kien rappreżentat mis-Sindku, is-Sur John Boxall u s-Sinjura Moira Azzopardi, skrivana.
 
Kienet organizzatta zjara fl-uffiċċju Presidenzjali ta’ Melilla fejn id-delegati ltaqghu mal-President, is-Sur Juan Jose Imbroda. Saret laqgħa wkoll mal-istampa fejn id-delegati ġew mistoqsija dwar l-involviment tal-bliet rispettivi taghhom fl-assoċjazzjoni AVEC. Hawnhekk, is-Sindku, s-Sur John Boxall, gie ntervistat minn diversi stazzjonijiet tat-TV prominenti f’Melilla fejn kellu l-opportunita jitkellem dwar il-partecipazzjoni tal-Belt tal-Birgu f’din l-assocjazzjoni kif ukoll jippromwovi bil-kbir din il-Belt Kapitali Marittima tal-Gzejjer Maltin.
 
 
Matul dawn il-jumejn ġew diskussi diversi kwistjonijiet, primarjament is-sitwazzjoni finanzjarja tal-assocjazzjoni, l-elezzjoni ghall-hatra ta' President ġdid għall-assoċjazzjoni, il-post għal-Laqgħa Annwali Ġenerali li jmiss, il-proġett ġdid "Heritage and Light" li qed jiġi propost mill-istess assoċjazzjoni u l-"International Forum Heritage and Risk in Europe and the Mediterranean" li se jittella’ fl-10 ta’ Diċembru 10, 2013 , f'Marsilja fi Franza.
 
Ġie nnutat li diversi bliet irtiraw mill-AVEC, madankollu diversi bliet ġodda applikaw biex ikunu membri, waħda minnhom tkun il-Belt ta' Ourense fi Spanja, li wkoll kienet rappreżentata minn 2 delegati matul din il-laqgħa.
 
Il-proġett il-ġdid li qed jiġi propost "Heritage and Light" kien diskuss fid-dettal. Dan il-proġett għandu l-għan li jagħti l-ħajja lill-monumenti fl-ibliet membri. Bliet imsieħba jistghu japplikaw biex ikunu parti minn dan il-proġett billi jipproponu monument fil-belt tagħhom li huma jridu jagħtu prominenza billi jigi mdawwal b'mod uniku. Il-Belt tal-Birgu li hija nnifisha hija belt monumentali tista’ tibbenefika bil-kbir minn dan il-proġett.
 
Il-Forum Internazzjonali ser jittella’ f’Marsilja fi Franza x-xahar id-diehel u li l-mira tieghu huwa li jressaq flimkien il-partijiet interessati dawk Ewropej u Mediterranji responsabbli mir-riskju u l-wirt bit-tama li jigu mwieġba l-mistoqsijiet li jsiru minn persuni responsabbli fil-livelli lokali, nazzjonali u internazzjonali. Din ser tkun opportunità biex jingabru azzjonijiet eżistenti u ta' qabel, iżda wkoll azzjonijiet għall-futur.
 
Waqt dan il-forum se jiġu diskussi l-kwistjonijiet li ġejjin :
• Promozzjoni tal-aħjar prattici u għarfien
• L-iżvilupp ta' metodu u t-tmexxija tajba tar-riskju u l-wirt
• Titqajjem kuxjenza pubblika dwar l-importanza tal-preservazzjoni tal-wirt
 
Is-suġġetti ewlenin se jkunu :
• Wirt u r-riskju ( inkluż ir-riskju tal-klima ) fil-Mediterran
• Politika internazzjonali u l-politika nazzjonali ġewwa l-oqsma tal-wirt u r-riskju
• Taħriġ, tqajjim ta' kuxjenza u l-involviment ta’ entitajiet lokali privati ​​u pubbliċi
• Prevenzjoni u reżistenza
 
In konnessjoni ma' dan il-forum, ser tittella’ esebizzjoni biex jippromwovu l-ibliet kollha msieħba f’din l-assocjazzjoni, inkluża l-Belt tal-Birgu.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
AVEC ADMINISTRATION COUNCIL MEETING HELD IN MELILLA, SPAIN BETWEEN THE 24 AND 25 OCTOBER, 2013
 
Between the 24th and 25th October, 2013, AVEC held its Administration Council Meeting in the Spanish City of Melilla, on the North Coast of Morocco. The Birgu Local Council was represented by the Mayor, Mr John Boxall and Ms Moira Azzopardi, clerk.
A visit to Melilla’s Presidential office was organised where the delegates met with the President, Mr Juan Jose Imbroda. A meeting with the press was also held were the delegates were asked about their city’s involvement in the AVEC association. Mr John Boxall, Mayor, was interviewed by prominent TV stations in Melilla where he had the opportunity to speak about the Birgu’s participation in AVEC associations and also to highly promote this Maritime Capital City of the Maltese Islands.
During these two days several issues were discussed, primarily the financial situation, the election of a new President for the association, the venue for the next Annual General Meeting, the new project “Heritage and Light” being proposed by the association and the AVEC “International Forum Heritage and Risk in Europe and the Mediterranean” to be held on 10th December, 2013, in Marseille, France.
It was noted that various cities have withdrawn from AVEC, however, several new cities have applied to be members, one of them being the City of Ourense in Spain, who also was represented by 2 delegates during this meeting. 
The new project being proposed “Heritage and Light” was discussed in detail. This project aims to give life to monuments in the member cities. Partner cities may apply to be part of this project by proposing a monument in their city to which they want to give prominence by lighting it in a unique way. Birgu being a monumental city itself may benefit greatly from this project.
The International Forum being held in France next month aims to bring together the big European and Mediterranean stakeholders in charge of risk and heritage in the hope of answering the questions asked of those in charge at the local, national and international levels. It will be a chance to compile previous, existing actions but to also look to the future.
The following issues will be discussed:
• Promotion of best practices and know‐how
• Development of a transversal approach and good governance of risk and heritage
 management
• Raising public awareness of the importance of heritage preservation
 
The main topics will be:
• Heritage and risk (including climate risk) in the Mediterranean
• International and national politics inside the fields of heritage and risk
• Training, awareness raising and engaging of private and public local stakeholders
• Prevention, resilience
 
In conjuction with this forum, an exhibition will be held to promote all partner cities, including the City of Birgu.