Hanut tal-Laham

Hanut tal-Laham
Triq Hilda Tabone
Birgu