Gallerija Couvre Porte tingab fi stat originali taghha.


Dehra ahharija tal-parti ta' Gallerija Couvre Porte fejn f'dawn l-ahhar gimghat sar xoghol estensiv ta' restawr. Tajjeb kulhadd ikun jaf li waqt li kienu qeghdin isiru dawn ix-xoghlijiet fejn din is-sala nistghu nghidu li giet propju fi stat originali taghha mit-Tieni Gwerra Dinija.

Sar rapport lil MEPA anonimu fejn minkejja intalab b'aktar mod kategoriku jiefqu x-xoghlijjiet, min irraporta spicca bl-aktar mod sarkastiku jxekkel il-kredibilta tal-Kunsilliera specjalment tas-Sindku John Boxall.

Jidher car li hawn nies li la jahmlu ix-xoghol siewi li jkun qieghed issir biex din il-Belt tkompli tissebbah, minkejja d-diffikultajiet kbar li qieghed jiltaqa' maghhom il-Kunsill min gurnata ghal l-ohra, u lanqas lil min qieghed jipprova jaghmlu .

Il-Kunsill jassigura li fil-futur qarib u mhux il-boghod bl-ghajnuna ta' hafna dipartimenti Governattivi u bosta nies ohra ser ikompli jaghmel aktar xoghlijiet ta' din in-natura fil-Belt Vittoriosa sabiex din il-Belt tkompli tissebah u tinghata il-gieh li tant ilhu jixraqilha.