Delegation of Ambassadors and High Commissioners welcomed in the City of Vittoriosa
On Friday 26th October, 2007, the City of Birgu, welcomed ambassadors and High Commissioners representing various countries including Latvia, Hungary, Lithuania, Kuwait, Grenada, Bahamas, Antigua and Barbuda, Andorra, Philippines, Angola, Belgium, Bolivia, Costa Rica and Bosnia and Herzegovina.

This trip to Malta, for these distinguished guests from around the world was made possible through H.E. Dr. Michael Refalo, the High Commissioner for Malta in London, England, who on his own initiative invited these representatives who are in London representing their countries to come for a short holiday in Malta.

A few weeks ago, H.E. Dr. Michael Refalo called Mr. John Boxall, Mayor of Birgu to inform him with his idea to bring these distinguished personalities to the City of Birgu, during their holiday in the island of Malta, which for may of the, this was their first time visiting the island.

This request was unanimously approved by the Birgu Local Council and H.E. Dr. Michael Refalo was immediately informed that the Council was going to organize a welcome drink to the distinguished personalities at Couvre Porte and afterwards they will be given a tour of this Historic City, the City of Vittoriosa.

Upon their arrival at Couvre Porte, these guests were welcomed by the Mayor, Mr. John Boxall accompanied by H.E. Dr. Michael Refalo and his wife, the Deputy High Commissioner for Malta, Mr. Bernard Hamilton and his wife, together with Councilors Ivan Peresso and Judith Saliba.

In his introductory speech, H.E. Dr. Refalo, gave an explanation why the historic city of Birgu was chosen to be part of the visits prepared for these personalities, to visit during their holiday in Malta, as well as, he explained the good working relationship he had with the Birgu Local Council during the time that he was the Minister for Tourism and Culture. Afterwards, he invited the Mayor to give a welcoming speech.

In his speech, Mr. John Boxall thanked H.E. Dr. Michael Refalo, who he introduced as a friend, for bringing these guests to Birgu, he then continued to give a short explanation of the historic place of Couvre Porte and of Birgu in general. Mr. Boxall then invited the guests to walk around the historic streets of this city accompanied by their guide.

Their Excellencies and the High Commissioners, had words of praise on the way the City of Birgu is kept clean and they clearly noted the way residents are decorating with flowerpots and plants the narrow streets of Vittoriosa.

This visit of Birgu surely left a positive impact on these personalities.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nhar il-Gimgha 26 t’Ottubru, 2007, il-Belt tal-Birgu laqghet bosta ambaxxaturi u kummissarji gholjin mil-Latvia, Ungerija, Lithuania, Kuwait, Grenada, Bahamas, Antigua u Barluda, Andorra, Philippini, Angola, Belgium, Bolivia, Costa Rica u Bosnia u Herzegovina.

Din il-mawra f’Makta ghal dawn il-personalitajiet distinti, tista tghid min madwar id-dinja saret possibli ghalihom mill-Eccelenza tieghu Dr. Michael Refalo, il-Kummissarju Gholi ghal Malta f’Londra, l-Ingilterra li fuq inizjattiva personali tieghu stieden lil dawn il-bosta rapprezentanti li jinsabu f’Londra jirrapprezentaw lil pajjizhom sabiex jaghmlu btala ta’ tlett ijiem f’Malta.

Ftit tal-Gimghat ilu l-Eccelenza tieghu Dr. Michael Refalo permezz tat-telefon kien informa bil-hsieb tieghu lis-Sindku tal-Birgu, s-Sur John Boxall, sabiex waqt din il-btala f’Malta dawn il-personalitajiet distinti, li ghal hafna minnhom din kienet ser tkun l-ewwel darba li jzurru dawn il-gzejjer jigu jaghmlu zjara lil Belt Vittoriosa.

Din it-talba gie approvata unanimament mil-Kunsill, li biha gie nfurmat l-Eccelenza Tieghu Dr. Michael Refalo fejn il-Kunsill kien ser jorganizza bibita ghal dawn il-personalitajiet distinti f’ Couvre Porte u wara jigu mdawwra mal-Belt storika tal-Birgu.

Mal-wasla taghhom f’Couvre Porte dawn il-mistednin gew milqugha mis-Sindku tal-Birgu, s-Sur John Boxall, akkumpanjati mill-Ecc. Tieghu Dr. Michael Refalo, akkumpanjat mis-Sinjura tieghu, mill-Ecc. Tieghu, d-Deputat Kummissarju Gholi ghal Malta Bernard Hamilton u s-Sinjura tieghu, fil-prezenza tal-Kunsilliera s-Sur Ivan Peresso u s-Sinjura Judith Saliba.

F’diskors qasir ta’ introduzzjoni l-Ecc. Tieghu Dr. Refalo ta’ spjegazzjoni ghalfejn giet maghzula din il-Belt storika biex tkun parti mill-attivitajiet li gew imhejjia ghal dawn il-personalitajiet Distinti waqt il-btala taghhom f’Malta, kif ukoll ir-relazzjoni tajba li hu kellhu mal-Kunsill kemm kien ilu Ministru tat-Turizmu u Kultura li ghada tgawdi l-frott taghha sal-llum. Wara gie mistieden is-Sindku sabiex jaghmel diskors ta’ l-okkazzjoni.

Fid-diskors tieghu, is-Sur John Boxall beda biex jirrringrazzzjah lil Ecc. Tieghu Dr. Michael Refalo li indirizzah bhala habib talli ghogbu jgib lil dawn il-mistednin distinti il-Birgu. Kompla billi ta’ spjegazzjoni tal-Post storiku ta’ Couvre Porte u tal-Birgu ingenerali. Wara stieden lil mistednin distinti jaghmlu mixja mat-toroq storici ta’ din il-Belt akkumpanjati min gwida.

L-Eccelenzi taghhom u l-Kummissarji Gholjien kellhom kliem ta’ tifhir ghal mod ta’ kif qieghda tinzamm din il-Belt fejn innutaw l-indafa u l-mod ta’ kif ir-residenti qeghdin izzejnu t-toroq taghhom bil-pjanti u qsari.

Din iz-zjara, fil-Birgu, zgur li halliet impatt pozittiv fuq dawn il-personalitajiet distinti.