From the City of Amalfi to Malta to start the twinning procedures with the City of Birgu

 
From the City of Amalfi to Malta to start the twinning procedures with the City of Birgu
From the historical connection of the eight-pointed cross and many other points of contact which emerged during a meeting between the representatives of the City Councils of Birgu and Amalfi. Now, the involvement of local associations.
Between the 16th and 19th of November, 2012, representatives of the town of Amalfi, met the representatives of the City of Birgu, the Ancient Capital and Maritime City of Malta, to start working on a long-term partnership between the communities of the two beautiful maritime cities.
The Amalfi delegation was composed by the Mayor Alfonso Del Pizzo, the Councillor Daniele Milano and Gennaro Pisacane and by the RARMI Councillor Sergio Passariello, who were greeted with great enthusiasm by the Mayor of the city of Birgu, Mr. John Boxall, Deputy Mayor Mr. Trevor Mizzi and the Executive Secretary Ms. Christine Bonello and clerk, Ms. Moira Azzopardi. The Mayor of Ravello, Mr. Paul Vuilleumier, was also part of the delegation visiting the City of Birgu.
"The meeting “- concluded the representatives of the Municipality of Amalfi –“has revealed many points of contact between our City and the City of Birgu and served to help on agreeing on the first steps necessary to finalize the proposed twinning from a formal point of view and organizational, first of which will be the involvement of associations and towns of both cities."
There are various contact points that strengthen the twinning proposal, already supported by solid historical reasons, mainly the tradition of the eight-pointed cross, which links the history of Amalfi with Malta, in particular the tradition of the Knights of the Order of the of St. John of Jerusalem, also known as, the Knights of Malta.
The beginning of the existence of the Knights of St. John dates back to 1048, when some merchants from the Ancient Maritime Republic of Amalfi obtained from the Caliph of Egypt the authorization to build in Jerusalem, a church, a convent and a hospital to care for pilgrims of all faiths or race. The Order of St. John of Jerusalem - the monastic community that ran the hospital for pilgrims in the Holy Land - became independent under the guidance of its founder, the Blessed Gerard Sasso, a monk, after falling under the territory of the Republic of Amalfi. Following the loss of Christian territory in the Holy Land, the Order took refuge briefly in Cyprus and then to Rhodes and later in Malta. The arrival of the Knights Hospitaller in 1530, made the city of Birgu the first maritime capital of the island.

 
Mill-belt ta 'Amalfi għal Malta biex jibdew il-proċeduri ta' ġemellaġġ mal-Belt tal-Birgu
Mill-konnessjoni storika tas-salib tat-tmien ponot u ħafna oħra ta' kuntatt li ħarġu matul laqgħa bejn ir-rappreżentanti tal-Kunsilli tal-Belt tal-Birgu u dak ta’ Amalfi. Issa, l-involviment ta 'assoċjazzjonijiet lokali.
Bejn il-16 u l-19 Novembru, 2012, rappreżentanti tal-belt ta 'Amalfi, iltaqa' ma’ rappreżentanti tal-Belt tal-Birgu, il-Belt Kapitali Anitka u Marittima ta 'Malta, biex tibda taħdem fuq sħubija fit-tul bejn il-komunitajiet taż-żewġ ibliet marittimi sbieħ.
Id-delegazzjoni tal-Belt ta’ Amalfi kienet magħmula mis-Sindku Alfonso Del Pizzo, il-Kunsillier Daniele Milano u Gennaro Pisacane u mill- Kunsillier RARMI Sergio Passariello, li kienu milqugha b 'entużjażmu kbir mis-Sindku tal-belt ta Birgu, is-Sur John Boxall, l-Viċi Sindku s-Sur Trevor Mizzi u s-Segretarja Ezekuttiva s-sinjorina Christine Bonello u l-skrivana, s-Sinjura Moira Azzopardi. Is-Sindku ta ' Ravello, is-Sur Paul Vuilleumier, kien ukoll parti mid-delegazzjoni li zaru l-Belt tal-Birgu.
"Il-laqgħa" – kkonkluda rappreżentant tal-Muniċipalità ta 'Amalfi - "wriet ħafna punti ta' kuntatt bejn il-Belt  tagħna u l-Belt tal-Birgu u serva biex jgħin fil-qbil dwar il-passi neċessarji l-ewwel li tiffinalizza l-ġemellaġġ propost mill-aspett formali u organizzazzjonali, l-ewwel li se jkun l-involviment ta’ l-assoċjazzjonijiet taż-żewġ ibliet. "
Hemm diversi punti ta 'kuntatt li jsaħħu l-proposta tal-ġemellaġġ, li diġà appoġġjati minn raġunijiet storiċi solidi, prinċipalment il-tradizzjoni tas-salib tat- tmien ponot, li jgħaqqad l-istorja ta' Amalfi ma 'Malta, b'mod partikolari l-tradizzjoni tal-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwann, magħrufa wkoll bħala, il-Kavallieri ta' Malta.
Il-bidu ta 'l-eżistenza tal-Kavallieri ta' San Ġwann tmur lura għall-1048, meta xi negozjanti mir-Repubblika Marittima Antika ta’ Amalfi kisbu mill-Caliph ta’ l-Eġittu l-awtorizzazzjoni biex jibnu f'Ġerusalemm, knisja,  kunvent u sptar għall-kura tal-pellegrini ta 'kull twemmin jew razza. L-Ordni ta San Ġwann ta' Ġerusalemm - il-komunità monastika li hadmet l-isptar għal pellegrini fl-Art Imqaddsa - saret indipendenti taħt il-gwida tal-fundatur tiaghha, il beatu Gerard Sassu, eremit, wara li waqghet taħt it-territorju tar-Repubblika ta 'Amalfi . Wara t-telfa tat-territorju kristjan fl-Art Imqaddsa, l-Ordni ħadet refuġju fil-qosor f'Ċipru u mbagħad għal Rodi u aktar tard f'Malta. Il-wasla tal-Kavallieri fl-1530, għamlu l-belt tal-Birgu-l-Belt Kapitali Marittima ta’ din il-Gzira.