Agenda Nru 37(06)

 9 ta` Settembru, 2014

 

Sinjuri,

 

Nixtieq ninfurmakom ili Laqgha Nurmu 37(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser tinzamm nhar il-Gimgha 12 ta` Settembru, 2014 fil-11.00am, fl-Ufficcju Ammnistrattiv tal-Kunsill fil-Berga ta` Franza.

 

Agenda

1.Approvazzjoni ghall-ingagg ta` skrivan/a fuq bazi part time mal-Kunsill Lokali Birgu.

 

Inselli ghalik,

 

Fiona Said

Segretarju Ezekuttiv