Agenda Nru 30(06)

14 ta’ Marzu, 2014

Sinjuri,

Nixtieq ninfurmakom li laqgha numru 30(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser issir nhar il-Hamis 20 ta’ Marzu, 2014 fl-erbgha u nofs ta’ wara nofsinhar (4.30pm) flUfficcju Aministrattiv tal-Kunsill fil-Berga ta` Franza.

Agenda

1. Qari u Approvazzjoni tal-Minuti

2. Korrispondenza

3. Performance Bonus ghas-sena 2013 tas-Segretarju Ezekuttiv u Deputat Segretarju Ezekuttiv

4. Sejha ghal post ta` Skrivan/a Skala 15 fuq bazi full-time

5. Sejha ghal post ta` Ufficjal Ezekuttiv Skala 13 fuq bazi full-time

6. MEPA – UIF Funds

7. Laqgha Annwali ghar-Residenti 2014

8. Taghrif dwar il-Progetti tal-Unjoni Ewropea

 

Lara Mascena

Deputat Segretarju Ezekuttiv