Agenda Nru 29(06)

19 ta’ Jannar, 2014

Sinjuri,

Nixtieq ninfurmakom li l-laqgha numru 29(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar it-Tnejn 24 ta’ Frar, 2014 fil-hamsa u nofs ta` filghaxija (5.30pm) fl-Ufficcju Amministrattiv tal-Kunsill fil-Berga ta` Franza.

Agenda

1.Qari u Approvazjoni tal-Minuti

2.Korrispondenza

3.Progett ta` Open Air Gym

4.Kunsill Lokali taz-Zghazagh

5.Approvazzjoni tal-Bord tal-Intervisti ta’ Segretarju Ezekuttiv

6.Taghrif dwar l-Berga ta` Sahha

7.Birgufest 2014

 

Lara Mascena

Deputat Segretarju Ezekuttiv