Agenda Nru 14(06)

13 ta’ Frar, 2013

Sindku,Viċi Sindku, Kunsilliera Sinjuri,

Nixtieq ninfurmakhom li l-laqgħa numru 14(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar it-Tnejn 18 ta’ Frar, 2013, fis-saghtejn ta’ wara nofsinhar (14:00pm), fil-Berġa ta’ Franza

Aġenda

1. Qari u Approvazzjoni tal-Minuti

2. Korrispondenza

3. Approvazzjoni tal-Financial Statements ghas-sena finanzjarja 2012

4. Rapport dwar il-vizita taz-zghazagh gewwa l-Polonja bhala partecipazzjoni fil-Progett “Tastes of Europe”

5. Taghrif dwar il-Progett Fuq tal-Hawli

6. Taghrif dwar ix-xogholijiet fi Triq San Lawrenz

7. L-ufficju tal-Front Office darba fil-gimgha jibqa’ miftuh sat-8 ta’ filghaxija.

 

Christine Bonello

Segretarja Eżekuttiva