Agenda 7 (06)

 
13 ta’ Settembru, 2012
 
Gheziez residenti,
 
Nixtieq ninfurmakhom li l-laqgħa numru 7 (06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar Tlieta 18 t’Awwissu, 2012, fil-hamsa ta’ filghaxija (5:00pm), fil-Berġa ta’ Franza
 
Aġenda
1. Qari u Approvazzjoni tal-Minuti
2. Korrispondenza
3. Rendikont ta’ l-attivita ta’ Jum il-Birgu
4. L-attivita tal-BirguFest 2012
5. Tkomplika tax-xogholijiet fil-Berga ta’ Franza
6. Approvazzjoni tal-progetti ffinanzjati mil-Unjoni Ewropea
7. Party ghat-tfal fl-okkazzjoni tal-Milied
8. Decizjoni dwar Tender PPP 03/12 – Sejha ghal offerti ghal kisi mil-gdid tat-toroq taht l-iskema PPP
9. Decizjoni dwar tender RM 04/12 – Zamma u manutenzjoni ta’ toroq li jghatu access biss u toroq pedonali
10. Decizjoni dwar Tender SWD 05/12 – Installazjoni ta’ katusa ghall-ilma tax-xita b’directional drilling
11. Decizjoni dwar Tender AWH 06/12 – Xogholijiet ta’ asfaltar fil-parkegg ta’ Fuq tal-Hawli
12. Decizjoni dwar Tender AS 07/12 – Provista, installazjoni, ittestjar u Kummisjoni ta’ sistema ta’ airconditioning fil-Berga ta’ Franza
 
 
 
 
Christine Bonello
Segretarja Eżekuttiva