Agenda 13 (06)

10 ta’ Jannar, 2013
 
Sindku, Viċi Sindku, Kunsilliera
 
Sinjuri,
 
Nixtieq ninfurmakhom li l-laqgħa numru  13(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar it-Tnejn 14 ta’ Jannar, 2013, fis-sitta ta’ filghaxija (18:00pm), fil-Berġa ta’ Franza
 
Aġenda
 
1.      Qari u Approvazzjoni tal-Minuti
2.      Korrispondenza
3.      Il-parkegg fin-nofs ta’ Misrah ir-Rebha
4.      Harga Kulturali
5.      Decizjoni dwar is-sejha PPP 09/12 – Kisi mil-gdid ta’ toroq taht l-iskema Private Partnership Scheme
6.      Decizjoni dwar is-sejha RM 10/12 – Zamma u manutenzjoni ta’ toroq li jaghtu access biss u toroq pedonali
7.      Taghrif dwar ix-xogholijiet fil-Berga ta’ Franza
8.      Taghrif dwar il-progett Fuq tal-Hawli
9.      Xogholijiet ta’ Triq San Lawrenz
 
 
 
 
Christine Bonello
Segretarja Eżekuttiva