Agenda 10 (06)

6 ta’ Novembru, 2012
 
Gheziez residenti,
 
 
Nixtieq ninfurmakhom li l-laqgħa numru 10(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar l-Erbgha 14 ta’ Novembru, 2012, fil-hamsa u nofs ta’ filghaxija (5:30pm), fil-Berġa ta’ Franza
 
Aġenda
 
1.      Qari u Approvazzjoni tal-Minuti
2.      Korrispondenza
3.      Iz-zghazagh fil-lokalita tal-Birgu
4.      Decizjoni dwar Triq San Lawrenz
5.      Il-Progett tal-Gnien Fuq tal-Hawli
6.      Rendikont ta’ l-attivita tal-Birgufest 2012
7.      Zvillupi dwar it-tender SSMW 08/12 – Sejha ghal offerti ghal Knis ta’ toroq u gbir ta’ skart domestikku
8.      Informazzjoni dwar il-konferenza “7th Silk Mayors’ Forum” gewwa Gaziantep fit-Turkija
9.      Informazzjoni dwar il-konferenza generali ta’ l-Assocjazzjoni AVEC
 
 
 
 
 
Christine Bonello
Segretarja Eżekuttiva