Welcome


 

Welcome speech from the Mayor of Birgu, Mr.John Boxall

 

Sinjuri,

Għan-nom tal-Kunsill Lokali tal-Birgu, ġentilment nixtieq nilqagħkom fil-website uffiċjali tal-Belt Marittima, l-Belt tal-Birgu.  Inizjattiva oħra li ħa l-Kunsill Lokali tal-Birgu biex jirrivitalizza u jimmodernizza s-sit uffiċjali tiegħu.

Jien, flimkien ma’ sħabi l-Kunsilliera ninsabu mpenjati biex nutilizzaw l-aħħar teknoloġija, biex noħolqu riżorsi li bihom jibbenefikaw ir-residenti u n-nies li jżuru l-Belt Vittoriosa, u l-internet huwa sors ewlieni ta’ informazzjoni li jista’ jgħin biex dan l-għan jinkiseb.

Din il-Belt antika u medjevali, żmien ilu kienet ġiet assedjata minn setgħat qawwija kif ukoll assedju ieħor fit-Tieni Gwerra Dinjija, fejn din il-Belt ġiet imġarrfa.  Bħal fil-mitoloġija Punika, permezz tar-resistenza taċ-ċittadini tagħha, l-Belt tal-Birgu qamet u saret Belt ta’ arti u kultura. 

Aħna nemmnu li s-sit elettroniku tagħna huwa għodda importanti biex juri lid-dinja l-aspett storiku, arkitettoniku, kulturali u dak soċjali ta’ din il-Belt, bażikament dak kollhu li toffri l-Belt tal-Birgu. 

Grazzi talli qed iżżuru www.birgu.gov.mt

John Boxall
Sindku 

On behalf of the Birgu Local Council, I would like to welcome you to the official website of Malta’s oldest Maritime Capital, the City of Birgu. Yet another initiative which the Local Council embarked upon to re-vitalise and modernize its official website.

My fellow councellors and myself, are equally dedicated to utilizing the latest technology to create helpful resources that benefit the residents and visitors of Citta Vittoriosa; and the internet is a rapid worldwide information service to achieve these aims.

This ancient, medieval City, long ago battered and besieged by the might of opposing powers suffered another bitter siege in World War II, which laid it once again in ruins. Like the mythological phoenix , through the resilience of its citizens, Birgu rose from its ashes to emerge defiantly as a City of art and culture.

We believe that our website is another important tool to advertise to the world the historical, architectural, cultural and social aspects of the City of Birgu - basically what the City of Birgu is capable to offer.

Thank you for visiting www.birgu.gov.mt

John Boxall
Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L-Ewwel Attivita Kulturali fill-Foss tal-Birgu

Nhar l-Erbgha 13 ta' Lulju fil-Foss tal-Birgu itellet l-ewwel attivitia kulturali wara li dan il-post gie renovat u saru bosta xoghlijiet fosthom ir-restawr ta' swar. Din kienet imtella mill-kor Cappella Sanctae Catharinae bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Birgu u li ghaliha attendew numru ta' mistednin distinti fost nies ohrajn.

Din hija xhieda ta' kif il-Foss tal-Birgu ser jinbidel minn post abbandunat u jintuza ghal hafna skopijiet ulterjuri ghal post ta' centru ta' attivitajiet kulturali. 

view


Summer Art Project AZ@K

Ms. Charmaine Zammit, an experienced Art educator and a PhD researcher at the Faculty of Education, University of Malta, will be carrying out a series of Community Art Programmes for youths beyond schooling age (16-21 years). The youths’ participation in these programmes will serve to find out effective hands-on activities for today’s youth, while engaging with the artworks at the National Museum of Fine Arts in Valletta. 

view


Il-Kunsill Lokali tal-Birgu jattendi ghall-Laqgha Generali tal-ALDA f`Parigi

 Is-Sindku tal-Birgu, is-Sur John Boxall flimkien mal-President u s-Segretarju Generali flimkien mad-delegati msiehba fl-Assoccjazzjoni Internazzjonali ALDA, waqt laqgha generali li saret f`Parigi fil-11 ta` Gunju 2016, fejn il-Kunsill Lokali tal-Birgu ilhu msieheb f`din l-Assocjazzjoni ghal dan l-ahhar hames snin.

view


Prezentazzjoni tal-AED lill-Knisja Parrokjali ta` San Lawrenz, il-Birgu

Nhar il-Hadd 17 ta` April 2016, il-Kunsill Lokali tal-Birgu prezenta apparat mediku tal-Automated External Defibrillator (AED) lill-Arcipriet tal-Parrocca ta` San Lawrenz, il-Kanonku Fr. Joe Mizzi. Din il-prezentazzjoni saret wara l-quddiesa tal-hdax ta` filghodu (11.00am) li ssir fl-istess Knisja mis-Sindku tal-Birgu, s-Sur John Boxall fil-prezenza tal-Kunsilliera, is-Sur Lawrence Attard u s-Sur Anton Gellel.

view