Welcome


 

Welcome speech from the Mayor of Birgu, Mr.John Boxall

 

Sinjuri,

Għan-nom tal-Kunsill Lokali tal-Birgu, ġentilment nixtieq nilqagħkom fil-website uffiċjali tal-Belt Marittima, l-Belt tal-Birgu.  Inizjattiva oħra li ħa l-Kunsill Lokali tal-Birgu biex jirrivitalizza u jimmodernizza s-sit uffiċjali tiegħu.

Jien, flimkien ma’ sħabi l-Kunsilliera ninsabu mpenjati biex nutilizzaw l-aħħar teknoloġija, biex noħolqu riżorsi li bihom jibbenefikaw ir-residenti u n-nies li jżuru l-Belt Vittoriosa, u l-internet huwa sors ewlieni ta’ informazzjoni li jista’ jgħin biex dan l-għan jinkiseb.

Din il-Belt antika u medjevali, żmien ilu kienet ġiet assedjata minn setgħat qawwija kif ukoll assedju ieħor fit-Tieni Gwerra Dinjija, fejn din il-Belt ġiet imġarrfa.  Bħal fil-mitoloġija Punika, permezz tar-resistenza taċ-ċittadini tagħha, l-Belt tal-Birgu qamet u saret Belt ta’ arti u kultura. 

Aħna nemmnu li s-sit elettroniku tagħna huwa għodda importanti biex juri lid-dinja l-aspett storiku, arkitettoniku, kulturali u dak soċjali ta’ din il-Belt, bażikament dak kollhu li toffri l-Belt tal-Birgu. 

Grazzi talli qed iżżuru www.birgu.gov.mt

John Boxall
Sindku 

On behalf of the Birgu Local Council, I would like to welcome you to the official website of Malta’s oldest Maritime Capital, the City of Birgu. Yet another initiative which the Local Council embarked upon to re-vitalise and modernize its official website.

My fellow councellors and myself, are equally dedicated to utilizing the latest technology to create helpful resources that benefit the residents and visitors of Citta Vittoriosa; and the internet is a rapid worldwide information service to achieve these aims.

This ancient, medieval City, long ago battered and besieged by the might of opposing powers suffered another bitter siege in World War II, which laid it once again in ruins. Like the mythological phoenix , through the resilience of its citizens, Birgu rose from its ashes to emerge defiantly as a City of art and culture.

We believe that our website is another important tool to advertise to the world the historical, architectural, cultural and social aspects of the City of Birgu - basically what the City of Birgu is capable to offer.

Thank you for visiting www.birgu.gov.mt

John Boxall
Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Il-Kunsill Lokali tal-Birgu jattendi ghall-Laqgha Generali tal-ALDA f`Parigi

 Is-Sindku tal-Birgu, is-Sur John Boxall flimkien mal-President u s-Segretarju Generali flimkien mad-delegati msiehba fl-Assoccjazzjoni Internazzjonali ALDA, waqt laqgha generali li saret f`Parigi fil-11 ta` Gunju 2016, fejn il-Kunsill Lokali tal-Birgu ilhu msieheb f`din l-Assocjazzjoni ghal dan l-ahhar hames snin.

view


Prezentazzjoni tal-AED lill-Knisja Parrokjali ta` San Lawrenz, il-Birgu

Nhar il-Hadd 17 ta` April 2016, il-Kunsill Lokali tal-Birgu prezenta apparat mediku tal-Automated External Defibrillator (AED) lill-Arcipriet tal-Parrocca ta` San Lawrenz, il-Kanonku Fr. Joe Mizzi. Din il-prezentazzjoni saret wara l-quddiesa tal-hdax ta` filghodu (11.00am) li ssir fl-istess Knisja mis-Sindku tal-Birgu, s-Sur John Boxall fil-prezenza tal-Kunsilliera, is-Sur Lawrence Attard u s-Sur Anton Gellel.

view


The Birgu Local Council proposes Ms. Nikita Mizzi as the Youth of the Year 2015, whom was chosen amongst other finalists for the reward.

Nikita Mizzi, a 22 year old from Vittoriosa, is a kind and dedicated person who is passionate about volunteering with the less fortunate. She works in the catering industry and occupies the position of Assistant Restaurant Manager. She is an organised and helpful person and makes sure that the things that need to be done get done. For two summers, she left everything behind her and went to help less fortunate children in Kosovo.  

view


Plakkek Godda Bin-Numri tar-Residenzi bl-Emblema tal-Birgu

Il-Kunsill Lokali tal-Birgu ghadu kemm nhieda progett tan-numri tal-bibien fil-lokalita tieghu li huwa l-ewwel progett ta` din ix-xorta fil-gzejjer Maltin.

view


Gita ta`4`ijiem ghal Sqallija bejn is-16 u 19 ta`Lulju 2016

Fuq xewqa ta` bosta li matul dawn l-ahhar snin kienu qed jattendu ghall-harga ta` gurnata fi Sqallija, din is-sena l-Kunsill Lokali tal-Birgu ser jorganizza gita ta` 4 t`ijiem gewwa l-villagg li jaghmel parti minn Athena Resort (4 stillel) gewwa Sqallija bejn is-16 u 19 ta` Lulju, 2016.

 
view


Il-Gimgha Mqaddsa 2016 fil-Birgu

Lista ta` wirjiet tal-Gimgha l-Kbira li ser jigu esebiti fil-lokalita tal-Birgu fosthom il-wirja bl-isem Iesus Nazarenus li l-Kunsill Lokali tal-Birgu bil-kollaborazzjoni ta` Busuttil Brothers ser jorganizza fil-Foss tal-Birgu, li ftit tal-gimghat ilu gie inawgurat wara li tlestew ix-xoghlijiet ta` restawr u tisbih ta` dan il-gnien li damu sejrin aktar minn sena u nofs.

 

 

 

view